google-site-verification: google7e616ae88fd2b189.html
top of page
Verwerking van klantgegevens

 

​Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en nemen de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van de privacy, in het bijzonder de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy ("DSGVO") in acht. Dit betekent in het bijzonder dat wij persoonsgegevens uitsluitend verwerken als een wettelijk voorschrift ons dit toestaat of indien de betrokken persoon zijn toestemming daarvoor verleend heeft.

 

In deze informatie over de bescherming van de privacy lichten wij voor u toe, welke informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) er in verband met de tussen u en ons bestaande zakenrelatie door ons verwerkt wordt.


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

 

 Vanuit juridisch oogpunt met betrekking tot de bescherming van de privacy verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vzw SCWA, Cierreux 27B Gouvy, telefoon: +32 478247113, e-mail: info@countryband.be .Voor zover in deze informatie over de bescherming van de privacy van "wij" of "ons" sprake is, heeft dit telkens betrekking op de hoger vermelde vennootschap.

 ​Onze privacybeschermingscoördinator is bereikbaar aan de hand van de bovenstaande contactmethoden.

 

​​De doorvoering van onze zakenrelaties vereist de verwerking van gegevens van onze klanten. Voor zover deze gegevens tot u als natuurlijk persoon herleidbaar zijn (bv. wanneer u als individuele ondernemer een zakenrelatie met ons aangaat), gaat het daarbij om persoonsgegevens.

 

​Basisgegevens: Wij verwerken fundamentele gegevens over uw persoon en over de met u bestaande zakenrelatie die wij in hun geheel als "Basisgegevens" bestempelen. Hiertoe behoren in het bijzonder

 

Al de informatie die u ons bij het aangaan van de zakenrelatie meegedeeld hebt resp. die wij van u of via uw leverancier opgevraagd hebben (bv. uw naam, uw adres, uw e-mailadres, nationaliteit,BTW-nummer en overige contactgegevens), die gegevens die wij in verband met het aangaan van de zakenrelatie bij ons geregistreerd hebben (zoals in het bijzonder de details van uw verblijf/activiteiten bij ons).

 

Historische gegevens: Wij verwerken persoonsgegevens die in de loop van de zakenrelatie tot stand komen, die eventueel boven alleen maar een wijziging van uw basisgegevens uitgaan en die wij als "historische gegevens" bestempelen. Hiertoe behoren in het bijzonder

 

informatieover de door u afgenomen diensten op grond van de gesloten overeenkomsten,

 

informatie over de door ons geleverde of afgenomen diensten op grond van de gesloten overeenkomsten,

 

informatie die u ons in de loop van de zakenrelatie – ofwel actief ofwel als antwoord op een vraag van ons –ter beschikking stelt,

 

persoonsgegevens die wij in de loop van onze zakenrelatie op een andere manier van u of van derden ontvangen

 

 

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw gegevens?

 

De verwerking van de basis- en historische gegevens gebeurt voor de doorvoering van de met u bestaande overeenkomsten of voor de doorvoering van precontractuele maatregelen op grond van artikel 6, lid 1 b) van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO).

 

Wij kunnen basis- en historische gegevens ook verwerken voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, waaraan wij onderworpen zijn; dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1 c) van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO).Tot deze wettelijke verplichtingen behoren in het bijzonder de voor ons voorgeschreven kennisgevingen aan (belasting)autoriteiten.

 

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens over de doorvoering boven de met u gesloten overeenkomsten en de nakoming van wettelijke verplichtingen uit ook om onze rechtmatige belangen of de belangen van derden te behartigen; dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1 f) van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO). Tot onze rechtmatige belangen behoren:

 

de eenduidige identificatie van klanten en voor het klantenbeheer,

 

evaluatie van de geldigheid van een eventuele creditcard,

 

opmaak van facturen/creditnota’s,

 

de gebruikmaking van wettelijke rechten en het verweer bij juridische geschillen,

 

de preventie en opheldering van strafbare feiten,

 

de sturing en verdere ontwikkeling van onze handelsbedrijvigheden met inbegrip van het risicomanagement etc.

 

Voor zover wij u bij het aangaan of in de loop van de zakenrelatie de mogelijkheid geven, uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te geven, verwerken wij de bij de toestemming betrokken gegevens voor de bij de toestemming genoemde doeleinden; dit gebeurt op grond van artikel 6,lid 1 c)van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO)

 

 

 

Gelieve in acht te nemen dat:

 

 

de verlening van de toestemming tegenover ons vrijwillig is en nog de verlening noch de op een later tijdstip plaatsvindende herroeping invloed op de doorvoering van de zakenrelatie uitoefent;

 

de niet-verlening van de toestemming of een op een later tijdstip plaatsvindende herroeping daarvan evenwel gepaard kan gaan met gevolgen, waarover wij u vóór verlening van toestemming informeren en

 

u de tegenover ons verleende toestemming te allen tijde met geldigheid voor de toekomst kunt herroepen, bv. door een mededeling per post of e-mail aan de hand van één van de op de eerste pagina van deze informatie over de bescherming van de privacy vermelde contactmethoden.

 

 

 

Ben ik verplicht, gegevens beschikbaar te stellen?

 

 

 

De beschikbaarstelling van de onder alineaII. Genoemde basis- en historische gegevens is voor het aangaan en doorvoeren van de zakenrelatie tussen u en ons noodzakelijk, voor zover niet door ons bij verzameling van deze gegevens uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens kunnen wij geen zakenrelatie met u aangaan en doorvoeren.

 

 

 

Wie ontvangt mijn gegevens?

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden in principe binnen onze onderneming verwerkt.Afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens hebben slechts bepaalde afdelingen/organisatie-eenheden toegang tot uw persoonsgegevens. Hiertoe behoren in het bijzonder onze klanten -en administratieve dienst.

 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de wettelijk toegelaten omvang ook aan derden buiten onze onderneming overmaken. Tot deze externe ontvangers kunnen in het bijzonder behoren:

 

niet-openbare instanties en overheidsdiensten, voor zover wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn, uw persoonsgegevens over te maken,

 

voor zover u een huurovereenkomst gesloten hebt, geven wij de klantgegevens eventueel door aan de huiseigenaars indien er claimrechten voor het pand bestaan. Dit gebeurt met het doel, de huurovereenkomst in goede banen te leiden en te factureren.

 

 

 

Wordt er gebruik gemaakt van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

 

 

 

Bij het aangaan of in de loop van de zakenrelatie maken wij in principe geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingsproces (met inbegrip van profilering) als bedoeld in art. 22 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO). Voor zover wij in bepaalde gevallen van dergelijke processen gebruik maken, zullen wij u hierover in de wettelijk voorziene omvang afzonderlijk informeren.

 

 

Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

 

 

 

Wij slaan uw persoonsgegevens in principe op zolang wij bij deze opslag een gegrond belang hebben en uw belangen bij de niet-voortzetting van de opslag niet overwegen.

 

Ook zonder een gegrond belang kunnen wij de gegevens blijven opslaan indien wij hiertoe wettelijk (bijvoorbeeld om bewaarplichten na te komen) verplicht zijn. Wij wissen uw persoonsgegevens ook zonder uw toedoen, zodra de kennis daarvan om het doel van de verwerking te bereiken niet meer noodzakelijk is of de opslag anders wettelijk ontoelaatbaar is.

 

In principe worden de basisgegevens en de in de loop van de zakenrelatie tot stand gekomen, bijkomende persoonsgegevens minstens tot het einde van de zakenrelatie opgeslagen. Een schrapping van de gegevens gebeurt uiterlijk op het moment dat het doel bereikt wordt. Deze kan zich eventueel ook pas na beëindiging van de zakenrelatie voordoen.

 

 

Welke rechten heb ik?

 

 

 

U hebt als betrokken persoon het recht

 

Op inlichtingen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, art. 15 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO);

 

op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens, art. 16van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO);

 

op schrapping van persoonsgegevens, art. 17 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO);

 

op beperking van de verwerking, art. 18 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO);

 

op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO) en

 

op protest tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, art. 21 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO).

 

 

 

Om deze rechten op te eisen, kunt u zich te allen tijde – bv. aan de hand van één van de aan het begin van deze informatie over de bescherming van de privacy aangegeven contactmethoden – tot ons richten.

 

 

 

Bij vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u zich ook tot onze privacybeschermingscoördinator richten.

 

 

 

U bent bovendien gerechtigd, een klacht bij een bevoegde toezichthouden autoriteit indien, art. 77 van de Europese basisverordening betreffende de bescherming van de privacy(DSGVO).

Email us

​ardennen@hotmail.fr

Call us to book

0032478247113

bottom of page